HJÄLPPROJEKT FÖR BEHÖVANDE BARN

Kort beskrivning av projektet

Projektets huvudsakliga målsättning är att hjälpa barn, som under det långrariga kriget har förlorat en eller bägge föräldrarna eller vars föräldrar till följd av krigsskada inte kan försörja familjen. Vi vill hjälpa sådana barn med skolutbildning, hälsovård och näringstillförsel.

Projektets rättsliga grundval

Rättsligt stödjer sig projektet på Förenta Nationernas Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna av år 1948, särskilt artiklarna 1, 2, 3, 7, 22, 25 och 26 och Förenta Nationernas Barnrättskonvention av år 1989, särskilt artiklarna 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36 och 38. Enligt den har varje barn (även flyktingbarn) rätt till hälsa, mat och dryck, kläder, bostad, utbildning, trygghet i familj, jämlikhet, ett människovärdigt livdetta gäller särskilt för själsligt eller kroppsligt handikappade barn – och rätt till skydd mot kroppsligt våld. Enligt artikel 2, mom. 1 respekterar fördragsstaterna de i bernrättskonventionen fastställda rättigheterna och ”garanterar dem för varje barn under deras överhöghet utan diskriminering avseende ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller etnisk härkomst, förmögenhet och utan hinder av barnets, dess föräldrars eller förmyndares börd eller annan status”.

Genom Turkiets invändningar att underteckna barnrättskonventionen kan viktiga punkter i avtalet inte tillämpas för de kurdiska barnen så att deras försörjning och skydd inte är säkerställd. Turkiet efterkommer inte i likhet med andra, internationella avtal sina förpliktelser och skadar barnens rättigheter i en utsträckning som inte kan tolereras.

Projektets varaktighet

Planeringen för detta projekt avser främst en tidsperiod på ett år. Orsaken till denna tidsmässiga begränsning beror på att till följd av krigets kaos råder ett stort mått av allmän ”oordning”. Det gäller att noga följa utvecklingen på plats.

Projektets nödvändighet

Den turkiska staten för krig i norra Kurdistan sedan 15 år. Det har alltmer riktat sig mot civilbefolkningen. Hittills har över 3000 byar och bosättningar förstörts och avfolkats av den turkiska militären.

Miljoner kurder har genom tvångsfördrivning blivit flyktingar i sitt eget land. Till och med den turkiska regeringens ministrar medger under tiden denna realitet. Deras uppgifter sammanfaller i stor utsträckning med information från oberoende, icke-statliga organisationer.

Barn, kvinnor och åldringar lider i särskild utsträckning av krigets konsekvenser. Landet upplever en svår kris för näringslivet. Hundratusentals kurdiska familjer lever i nödbostäder som ibland bara består av en plastpresenning; i de kurdiska och turkiska storstädernas slumområden lever de långt under existensminimun. Den ofantligt ökade arbetslösheten gör det omöjligt för kurdiska flyktingfamiljer att hitta arbete. Dessutom lever de flesta flyktingar i ständig fruktan för ytterligare angrepp från de turkiska väpnade styrkornas sida. Varje flykting måste bearbeta sina trauman, såsom upplevelser vid krig och flykt, förlust av anhöriga och hembygd, och känslor av djup osäkerhet och perspektivlöshet.

Nästan alla barn som kommer att ges bistånd genom detta projekt har förlorat en eller bägge föräldrarna i detta krig eller har flytt till storstäderna av fruktan för de turkiska trupperna. Flera av barnen har upplevt hur deras hembyar jämnades med marken och hur de fördrevs med tvång.

I många familjer där försöjaren omkommit eller blivit handikappad eller arbetslös måste barnen arbeta för att bidra till familjens uppehålle under ofta mycket svåra villkor. Därigenom inskränks rätten för tusentals barn till utbildning, hälsa, mat, kläder och bostad väsentligt eller omöjliggörs helt deras rätt till att gå i skola. (Om jämför de totala, årliga utgifterna för en infanterisoldat med vad det kostar att utbilda ett barn under ett år är resultatet förskräckande: USS 20. 000 mot USS 350. Det går alltså att utbilda 57 barn under ett år för samma kostnad som att utbilda en enda soldat under samma tid. Enligt FN dog 14 miljonen barn av undernäring och onödiga sjukdomar år 1990.)

1. Uppgifter om barnen som projektet omfattar
Den totala antalet barn i projektet uppgår till 286
a – Åldersfördelningen är som följer:
0 – 6 år : 71 barn
7 – 12 år: 108 barn
13 – 16 år: 107 barn
b- Könsfördelningen är:
Flickor : 86 barn
Pojkar: 200 barn
c- Geografisk fördelning (bostadort)
Adana 23
Adiyaman 1
Agri 1
Antalya 6
Batman 36
Bingöl 1
Bursa 3
Diyarbakir 57
Elaziz 4
G. Antep 4
Hakkari 1
Igdir 2
Istanbul 13
Izmir 3
Izmit 4
Kayseri 1
Mardin 60
Mersin 4
Siirt 14
Sirnak 17
Urfa 20
Van 4
Dersim 1
Manisa 4
Iskenderun 4
Summa 286 Barn

2. Projektets genomförande

Heyva Sor a Kurdistané (Kurdiska Röda Halvmånen) avser med sitt projekt att tillfredsställa de grundläggande behoven av utbildning, hälsovård och mat för de 286 barnen. Till en del kan pengarna föras över med bankremissa. Till de andra, som inte har bankkonto, bör tre delegationer med vardera tre personer från Europa överlämna pengarna till familjerna. Informationen om de behövande barnen finns i form av ansökningar om bistånd som kommer Kurdiska Röda Halvmånen tillhanda genom människorättsföreningen IHD:s förmedling.

 3. Projektkostnader

De nödvändiga utgifterna består av kostnader för skolmateriel, kläder, mat och hälsovård. Härtill kommer resor och uppehälle för delegationerna som skall överlämna pengarna (se punkt 2).

a – Genomsnittskostnader för ett barn i åldern 0 – 6 år 

Per år (Daghems- och förskolebarn)

1 – Skolmateriel (böcker skrivhäften, pennor etc.)   DM 53.53
2 – Kläder (kjol / byxor, blus / skjorta, jacka, underkläder, strumpor, skor) DM  111.25
3 – Mat och dryck (baserat på WHO.s uppgifter om nödvändigt näringsintag;
inkl 100 gram protein i mjölk per dag  DM 580.56
4 – Häsovård: DM 48.38
5 – Övriga kostnader (bussbiljetter och fickpengar summa per barn och år: DM 181.08
Summa DM 974. 80

Totalkostnad för 71 barn i åldern 0 – 6 år DM 69. 210: 80
Genomsnittskostnader för ett barn i åldern 7 – 12 år och 13 – 16 år

Per år

1 – Skolmateriel (böcker, skrivhäften, pennor etc)  DM 58.05
2 – Kläder (kjol / byxor, blus, skjorta, jacka, underkläder, strumpor, skor) DM127.22
3 – Mat och dryck DM 677.40
4 – Hälsovård DM 48.38
5 – Övriga kostnader (Bussbiljetter och fickpengar) DM 193.43

Summa per barn och år DM 1. 104. 49

 Totalkostnad för 215 barn DM 237. 465. 35
Totalkostnad för 286 barn DM 306. 676. 15
Tillkommer kostnader för delegationernas resor och upphälle DM 13. 500.00
Totala projektkostnader DM 320. 176. 15

Projektansvarig: Kurdiska Röda Halvmånen

yekdesign8.gif (4948 bytes)