Stadgar för Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

§1 Namn

Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen (“KRS”)

§2 Ändamål

KRS skall skydda liv och hälsa och verka för säkerställandet av respekten för varje människas värde, särskilt under tider av humanitära katastrofer. KRS ska även direkt och indirekt arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd genom att medverka till skydd av civila, uppmuntra frivilliguppdrag och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna i Kurdistan och resten i världen. KRS ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva insamling av gåvor och bidrag i hela världen från organisationer, institutioner, företag, privatpersoner m.m., samt genom att bedriva opinionsbildning på lokal, regional, nationell samt internationell nivå för att förhindra och lindra mänskligt lidande i hela världen.

§3 Opartiskhet

KRS är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som är opartisk i hjälpinsatserna som utförs. Vid humanitära katastrofer väljer KRS i första hand att hjälpa barnen och de mest utsatta individerna. Humanitära katastrofer uppstår som en följd av krigföring, naturkatastrofer eller motsvarande.

§4 Självständighet

KRS skall alltid arbeta självständigt och aldrig låta sig påverkas av några som helst former av politiska påtryckningar från politiker, organisationer eller andra aktörer om var den humanitära hjälpen skall riktas. Stiftelsens styrelse beslutar om var hjälpen skall riktas vid humanitära katastrofer.

§5 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har den operativa funktionen att tillse att hela dess verksamhetprojekt, kampanjer m.m. – kontrolleras för kvalitetssäkring med varumärket ”Kurdiska Röda Solen”, som är identiskt med stiftelsens logotyp. Styrelsen ansvarar för att alla policy- och styrdokument följs såväl internt som externt. Styrelsen har alla mandat att avsluta samarbetet med sådan samarbetspartner som direkt eller indirekt agerar illojalt mot KRS eller bryter mot dess stadgar eller policy- och styrdokument.

 

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Här jämte må utses högst två suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tillsvidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång, eller då denne av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag, utses efterträdare av styrelsen. Ordinarie röstningsförfarande (se §5.2 nedan) gäller i detta fall inte. Samtliga ledamöter skall istället vara enhälliga. Kan enighet i personfrågan ej uppnås skall efterträdaren utses genom lottning. Lottningens förutsättningar ska spegla hur många av styrelsens medlemmar som förespråkar en viss kandidat. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år.

§5.1 Styrelsens årsmöte

Årsmötet ska hållas i Stockholm eller i närliggande kommun på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor om och när revisorn så begär. Antalet ledamöter och suppleanter bestäms vid varje årsmöte. Vid årsmötet har
styrelsen rätt att skilja ledamöter och suppleanter från uppdrag. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Stiftelsens verksamhetsår är perioden 1 januari–31 december.

§5.2 Röstningsförfarande

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som erhållit mötesordförandens röst.

§5.3 Revisor
En revisor ska anlitas av årsmötet. Revisorn skall vara auktoriserad revisor och granska stiftelsens ekonomiska angelägenheter.

§5.4 Firmateckning

Stiftelsensfirma tecknas i alla sammanhang av ordföranden eller vice ordföranden.

§5.5 Stadgeändringar

Ändring av stadgarna sker genom enhälligt beslut på årsmöte, eller genom beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till stadgeändringar måste anges i kallelsen till årsmötet.

§5.6 Ersättning

Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

§6 Bidragsgivare

Bidragsgivare som skänker större belopp, sammanlagt eller vid enskilt tillfälle, granskas av KRS styrelse för att säkerställa att kriminell aktivitet inte ligger till grund för gåvan. Om styrelsen misstänker att en gåva, insamling, bidrag etc. inkommit som grundas på kriminell aktivitet kommer dessa medel att frysas och rättsliga åtgärder vidtagas.

Antagna 23 Maj 2020

Insamlingspolicy för Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Insamlingspolicy för Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Antagen den 2020-07-23
Ladda ned Insamlingspolicy som pdf

För att kunna genomföra vårt arbete och handla etiskt i enlighet med våra stadgar och andra riktlinjer som vi skriver under på följer vi insamlingspolicyn nedan:

Vårt arbete
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är en insamlingsstiftelse registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm och som är verksam i Sverige. Dess fokus ligger på att lindra och försöka förebygga humanitära katastrofer i de kurdiska områdena i Mellanöstern, men dess stadgar ger den mandat verka i samma syfte världen över.

Från vem samlar Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen in pengar?
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kan ta emot pengagåvor från både fysiska och juridiska personer. Bidragsgivaren är den viktigaste personen för att Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska kunna genomföra sin verksamhet. Utan bidragsgivare är Stiftelsen Kurdiska Röda Solens verksamhet inte möjlig. Givarens gåvor är frivilliga och spontana och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang.

Hur samlar Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen in pengar?
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen vill samla in pengar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alla gåvor är frivilliga och all insamling ska ske med respekt för den enskilde givaren. Insamlingen ska alltid tydligt ange vilket ändamål pengarna går till. Våra viktigaste kanaler för insamling är vår hemsida och sociala medier. Banköverföringar, Swish och andra digitala lösningar är de metoder en givare kan använda sig av för att ge en gåva. Givare kan även donera kontanta medel, bl.a. genom att lägga pengar i våra bössor. Samarbeten med företag kommer att vara en stor och viktig del av vår insamling. Insamling från företag kommer att ske genom ovan nämnda kanaler, men även genom t.ex. sponsring vid insamlingsevent.

Givarens rättigheter
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kommer i närtid att begära inträde i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) men väljer redan nu att följa riktlinjerna som sammanställts av FRII i den mån vi kan med målet, likaledes i närtid, uppfylla samtliga förutsättningar. Riktlinjerna lyder som följer:

  1. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens material ska vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas.
  2.  Insamling ska alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, inte 91-, 92- etc.).
  3.  Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.
  4. Givaren ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ändra användningsområde ska givaren först kontaktas.
  5. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har mottagit gåvan.
  6. Vill en givare vara anonym ska detta respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.
  7. Givaren ska när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens styrelse. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är frivillig, anställd eller extern konsult.
  8. Givaren ska fritt kunna ta del av Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens senaste årsredovisning samt våra stadgar på rodasolen.se.
  9. Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens representanter och får aldrig utsättas för press.
  10. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den – om så begärs – återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska givaren kontaktas.

Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har inte möjlighet och tar inte emot gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper.

Återbetalning av gåva
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen återbetalar en gåva som uppenbart är avsedd för annan mottagare. Om Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen mottar en gåva med önskemål om ändamål som Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen inte kan uppfylla skall givaren kontaktas och få möjlighet att ändra sitt önskemål eller få sin gåva återbetald. Om en givare vill ha en gåva återbetald ska detta i största möjligaste mån genomföras, förutsatt att de sker inom två månader från gåvotillfället.

Att tacka nej till gåva
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har rätt att tacka nej till gåvor eller samarbeten som står i direkt konflikt med Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens stadgar, mål och visioner eller från givare som bedriver olämplig verksamhet som kan skada Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kan även tacka nej till gåvor som är förenade med specifika villkor som organisationen inte kan uppfylla, eller kostnaderna i samband med att ta emot gåvan inte är i rimliga i proportion till gåvan. Även gåvor som består av varor eller tjänster som Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen inte kan använda eller avyttra tackar vi nej till.

Bild och text i insamlingsarbetet
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen följer svensk lag och branschregler för användning av bilder. Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt av organisationen och dess samarbetspartners. Om möjligt ska tillstånd för att använda bilden ges av den avbildade personen.

Minderåriga i insamlingsarbetet
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen gör inga riktade insamlingskampanjer till barn under 18 år. När Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen får förfrågningar från skolelever, idrottsklubbar etc. om att samla in pengar till Stiftelsen Kurdiska Röda Solen måste alltid en person över 18 år stå som ansvarig för insamlingen.

Frågor och klagomål
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har som målsättning att besvara de frågor och klagomål som kommer skriftligen, exempelvis via brev eller e-post inom två arbetsdagar, ambitionen är att ge svar samma dag. Vid helgdagar och i semestertider kan det ta längre tid att besvara frågor eller klagomål.

Tackrutiner
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen tackar givare för mottagna gåvor om dessa begär detta, förutsatt att kostnaden för att tacka inte blir för stor i relation till gåvan.

Hantering av personuppgifter
Om sådana insamlingsmetoder tillämpas som kräver detta kommer Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen att följa Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att personuppgifter som lämnas till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen endast får användas i vår egen administration. Uppgifterna kommer i sådana fall lagras i vår databas och skyddas med separat inloggning. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen värnar om den personliga integriteten för den enskilde givaren genom att inte lämna ut uppgifter till tredje part.

Årsmötesprotokoll 2020
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Årsmötesprotokoll 2022
Effektrapport Delårsrapport, september 2021

Kort presentation av
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Kurdiska Röda Solen är en självständig, politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som har sitt säte i Stockholm. I egenskap av insamlingsstiftelse har den inga medlemmar utan endast en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter. Utomstående har möjlighet att hjälpa insamlingsstiftelsen genom ideellt arbete och styrelsen kan, på sådan plats där dess medlemmar inte har möjlighet att på daglig basis verka själva, anlita officiella representanter för insamlingsstiftelsen till särskilda uppdrag och delegera ansvar till dem.

Insamlingsstiftelsen vänder sig i första hand till personer bosatta i Sverige för att ge humanitärt stöd till flyktingar och andra utsatta i Kurdistan, men även personer bosatta utanför Sverige kan skänka gåvor till insamlingsstiftelsen.

Hittills har insamlingsstiftelsen fördelat de insamlade gåvorna direkt, i första hand form av matpaket, till flyktingar i de delarna av Kurdistan som ligger inom Syriens gränser.

Insamlingsstiftelsen har möjlighet att verka i de syriska delarna samt i delarna av Kurdistan som ligger inom Iraks gränser. De humanitära behoven i dessa länder kommer att kvarstå över överskådlig framtid p.g.a. den ovanligt komplicerade geopolitiska situationen och de pågående väpnade konflikterna som denna föder. Någon ljusning syns tyvärr inte på horisonten, varför insamlingsstiftelsens insatser inte rimligen kan sägas ha något slutdatum.

Insamlingsstiftelsens uppdrag är att nå så många flyktingar och andra behövande som möjligt och tillgodose deras humanitära behov. Det arbetet är inlett och kommer att fortgå tills dess, förhoppningsvis någon gång i framtiden, behovet inte längre kvarstår.

Insamlingsstiftelsens styrelse utgörs av både kurder och svenskar med olika bakgrund – allt från läkare till pensionärer och historiker. Samtliga brinner för humanitärt arbete.

Styrelsen består av:

Ceng Durmaz
Stiftelseordförande
Arbetsledare, ansvarig intern kvalitetskontroll
ceng.durmaz@rodasolen.se

Mirza Bahram
Vice ordförande
Mellanösternansvarig
mirza.bahram@rodasolen.se

Canan Kandemir
Styrelseledamot
Ansvarig, månadsgivare
canan.kandemir@rodasolen.se

Tomas Pettersson
Styrelseledamot
Kommunikations- och insamlingsansvarig
tomas.pettersson@rodasolen.se

Vefa Bedlisi
Styrelseledamot
Samordnare, ansvarig intern kommunikation
vefa.bedlisi@rodasolen.se

Cüneyt Canis
Styrelseledamot
Ansvarig, sociala medier
cuneyt.canis@rodasolen.se