§1 Namn

Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen (“KRS”)

§2 Ändamål

KRS skall skydda liv och hälsa och verka för säkerställandet av respekten för varje människas värde, särskilt under tider av humanitära katastrofer. KRS ska även direkt och indirekt arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd genom att medverka till skydd av civila, uppmuntra frivilliguppdrag och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna i Kurdistan och resten i världen. KRS ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva insamling av gåvor och bidrag i hela världen från organisationer, institutioner, företag, privatpersoner m.m., samt genom att bedriva opinionsbildning på lokal, regional, nationell samt internationell nivå för att förhindra och lindra mänskligt lidande i hela världen.

§3 Opartiskhet

KRS är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som är opartisk i hjälpinsatserna som utförs. Vid humanitära katastrofer väljer KRS i första hand att hjälpa barnen och de mest utsatta individerna. Humanitära katastrofer uppstår som en följd av krigföring, naturkatastrofer eller motsvarande.

§4 Självständighet

KRS skall alltid arbeta självständigt och aldrig låta sig påverkas av några som helst former av politiska påtryckningar från politiker, organisationer eller andra aktörer om var den humanitära hjälpen skall riktas. Stiftelsens styrelse beslutar om var hjälpen skall riktas vid humanitära katastrofer.

§5 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har den operativa funktionen att tillse att hela dess verksamhetprojekt, kampanjer m.m. – kontrolleras för kvalitetssäkring med varumärket ”Kurdiska Röda Solen”, som är identiskt med stiftelsens logotyp. Styrelsen ansvarar för att alla policy- och styrdokument följs såväl internt som externt. Styrelsen har alla mandat att avsluta samarbetet med sådan samarbetspartner som direkt eller indirekt agerar illojalt mot KRS eller bryter mot dess stadgar eller policy- och styrdokument.

 

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Här jämte må utses högst två suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tillsvidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång, eller då denne av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag, utses efterträdare av styrelsen. Ordinarie röstningsförfarande (se §5.2 nedan) gäller i detta fall inte. Samtliga ledamöter skall istället vara enhälliga. Kan enighet i personfrågan ej uppnås skall efterträdaren utses genom lottning. Lottningens förutsättningar ska spegla hur många av styrelsens medlemmar som förespråkar en viss kandidat. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år.

§5.1 Styrelsens årsmöte

Årsmötet ska hållas i Stockholm eller i närliggande kommun på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor om och när revisorn så begär. Antalet ledamöter och suppleanter bestäms vid varje årsmöte. Vid årsmötet har
styrelsen rätt att skilja ledamöter och suppleanter från uppdrag. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Stiftelsens verksamhetsår är perioden 1 januari–31 december.

§5.2 Röstningsförfarande

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som erhållit mötesordförandens röst.

§5.3 Revisor
En revisor ska anlitas av årsmötet. Revisorn skall vara auktoriserad revisor och granska stiftelsens ekonomiska angelägenheter.

§5.4 Firmateckning

Stiftelsensfirma tecknas i alla sammanhang av ordföranden eller vice ordföranden.

§5.5 Stadgeändringar

Ändring av stadgarna sker genom enhälligt beslut på årsmöte, eller genom beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till stadgeändringar måste anges i kallelsen till årsmötet.

§5.6 Ersättning

Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

§6 Bidragsgivare

Bidragsgivare som skänker större belopp, sammanlagt eller vid enskilt tillfälle, granskas av KRS styrelse för att säkerställa att kriminell aktivitet inte ligger till grund för gåvan. Om styrelsen misstänker att en gåva, insamling, bidrag etc. inkommit som grundas på kriminell aktivitet kommer dessa medel att frysas och rättsliga åtgärder vidtagas.

Antagna 23 Maj 2020

Presentation och kort historik av och över Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Den humanitära hjälporganisationen Kurdiska Röda Solen har existerat i Sverige sedan 1993. Den byggdes till stor del upp av och för offren för den etniska rensning som under 1990-talets första hälft ägde rum på landsbygden i de delar av Kurdistan som ligger inom Turkiets gränser. Av de hundratusentals människor som tvingades fly den etniska rensningen, som genomfördes av den turkiska militären på order av landets regering, flydde betydande delar utomlands medan andra flydde till städerna. Händelserna ägde rum mot bakgrund av framväxten av den kurdiska frihetsrörelsen, som med start under 1980-talets andra hälft blivit en massrörelse på landsbygden i Bakur.* Den här utvecklingen bemöttes alltså med en forcerad tömning av landsbygden på stora delar av dess befolkning.

Parallellt med att den turkiska repressionen fortsatte efter den etniska rensningen hittade många av de drabbade kurderna nya utlopp för sina frihetssträvanden. Så skedde inte minst i flera av de länder dit många kurder flydde, framförallt i Belgien, Tyskland och Sverige. Gemensamt skapades ett nätverk av Röda Solen-organisationer som går under den kurdiska paraplybeteckningen Roja Sor A Kurdistanê. I sin helhet har nätverket i snart 30 år hjälpt människor nödställda av krig och naturkatastrofer i de delar av Kurdistan där det framförallt har haft möjlighet att verka på plats – inte minst i Rojava där det humanitära hjälpbehovet på senare år har varit, och fortsätter att vara, mycket omfattande.

I Sverige bildades Kurdiska Röda Solen ursprungligen som insamlingsstiftelse, men i.o.m. att stiftelselagen skrevs om 1994 övergick Kurdiska Röda Solen till att vara en ideell förening. 26 år senare kan det sägas att organisationen gått varvet runt, eftersom den nu på nytt är registrerad som insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen Stockholm och hos Skatteverket.

Med övergången till insamlingsstiftelse har vi genomfört följande förändringar:

  • ändrat vår logotyp;
  • blivit medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige;
  • Inlett processen med ansökan för 90-konto;
  • har för avsikt att på heltid anlita en VD, eller motsvarande, om 90-konto-ansökan går igenom för att lättare kunna sköta den löpande verksamheten och inte riskera att missa något ifall de ideella krafterna är otillräckliga; samt
  • inlett samarbeten med andra stora, välkända välgörenhetsorganisationer som också är verksamma i Kurdistan.


Tillsammans fortsätter vi rädda liv!

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens styrelse

* ”Norr” på kurdiska. Med uppdelningen av Kurdistan åren efter andra världskriget inom gränserna för de fyra nationalstaterna Turkiet, Iran, Irak och Syrien har de olika delarna fått namn efter de fyra väderstrecken. Rojhilat är “öst” (Iran), Bashur är “syd” (Irak) och Rojava är “väst” (Syrien).