Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är en humanitär hjälporganisation. Den skapades ursprungligen 1993 och har sedan dess från allmänheten – både i Sverige och utomlands – samlat in omfattande resurser som i det närmaste oavkortat gått till att hjälpa civila i Kurdistan. Hjälpen har varit välbehövlig. Under perioden har krig och förföljelser tragiskt nog präglat vardagen för allt för många i Kurdistan.

§1 Namn

Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen (“KRS”)

§2 Ändamål

KRS skall skydda liv och hälsa och verka för säkerställandet av respekten för varje människas värde, särskilt under tider av humanitära katastrofer. KRS ska även direkt och indirekt arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd genom att medverka till skydd av civila, uppmuntra frivilliguppdrag och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna i Kurdistan och resten i världen. KRS ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva insamling av gåvor och bidrag i hela världen från organisationer, institutioner, företag, privatpersoner m.m., samt genom att bedriva opinionsbildning på lokal, regional, nationell samt internationell nivå för att förhindra och lindra mänskligt lidande i hela världen.

§3 Opartiskhet

KRS är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som är opartisk i hjälpinsatserna som utförs. Vid humanitära katastrofer väljer KRS i första hand att hjälpa barnen och de mest utsatta individerna. Humanitära katastrofer uppstår som en följd av krigföring, naturkatastrofer eller motsvarande.

§4 Självständighet

KRS skall alltid arbeta självständigt och aldrig låta sig påverkas av några som helst former av politiska påtryckningar från politiker, organisationer eller andra aktörer om var den humanitära hjälpen skall riktas. Stiftelsens styrelse beslutar om var hjälpen skall riktas vid humanitära katastrofer.

§5 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har den operativa funktionen att tillse att hela dess verksamhetprojekt, kampanjer m.m. – kontrolleras för kvalitetssäkring med varumärket ”Kurdiska Röda Solen”, som är identiskt med stiftelsens logotyp. Styrelsen ansvarar för att alla policy- och styrdokument följs såväl internt som externt. Styrelsen har alla mandat att avsluta samarbetet med sådan samarbetspartner som direkt eller indirekt agerar illojalt mot KRS eller bryter mot dess stadgar eller policy- och styrdokument.

 

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Här jämte må utses högst två suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tillsvidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång, eller då denne av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag, utses efterträdare av styrelsen. Ordinarie röstningsförfarande (se §5.2 nedan) gäller i detta fall inte. Samtliga ledamöter skall istället vara enhälliga. Kan enighet i personfrågan ej uppnås skall efterträdaren utses genom lottning. Lottningens förutsättningar ska spegla hur många av styrelsens medlemmar som förespråkar en viss kandidat. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år.

§5.1 Styrelsens årsmöte

Årsmötet ska hållas i Stockholm eller i närliggande kommun på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor om och när revisorn så begär. Antalet ledamöter och suppleanter bestäms vid varje årsmöte. Vid årsmötet har
styrelsen rätt att skilja ledamöter och suppleanter från uppdrag. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Stiftelsens verksamhetsår är perioden 1 januari–31 december.

§5.2 Röstningsförfarande

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som erhållit mötesordförandens röst.

§5.3 Revisor
En revisor ska anlitas av årsmötet. Revisorn skall vara auktoriserad revisor och granska stiftelsens ekonomiska angelägenheter.

§5.4 Firmateckning

Stiftelsensfirma tecknas i alla sammanhang av ordföranden eller vice ordföranden.

§5.5 Stadgeändringar

Ändring av stadgarna sker genom enhälligt beslut på årsmöte, eller genom beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till stadgeändringar måste anges i kallelsen till årsmötet.

§5.6 Ersättning

Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

§6 Bidragsgivare

Bidragsgivare som skänker större belopp, sammanlagt eller vid enskilt tillfälle, granskas av KRS styrelse för att säkerställa att kriminell aktivitet inte ligger till grund för gåvan. Om styrelsen misstänker att en gåva, insamling, bidrag etc. inkommit som grundas på kriminell aktivitet kommer dessa medel att frysas och rättsliga åtgärder vidtagas.

Antagna 23 Maj 2020

Sedan början av juli 2020 är vi formellt registrerade som insamlingsstiftelse. Fokus fortsätter att ligga på humanitära katastrofer och vi har nu en styrelse som leder arbetet. Hjälpbehovet i Kurdistan har tyvärr inte minskat utan snarare bara ökat, särskilt sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011. I stiftelsens stadgar står det emellertid inskrivet att Kurdiska Röda Solen i framtiden inte är bundna till att bara hjälpa människor i nöd i Kurdistan, utan varhelst humanitära katastrofer skulle uppstå – Sverige inkluderat.

Tillsammans med er strävar vi mot en värld fri från krig, förföljelser och humanitära katastrofer!