KURDISKA RÖDA HALVMÅNENS PROJEKT FÖR KURDISKA FLYKTIMGAR

Syfte

Projektet syftar till att behandla de problem som uppstått till följd av tvångsevakuering av byar, i Kurdistan (sydöstra Turkiet). Den väpnade kampen, som nu pågått i mer än 12 år har hittills krävt drygt 20 000 människors liv. Särskilt under de senaste 3-4 åren har de turkiska säkerhetsstyrkorna trappat upp kriget genom att evakuera byarna och tvingat dess invånare att fly. De lever nu under ofattbara förhållanden och lider brist på mat, kläder, vatten, bostäder och hälsovård. Vi, som är involverade i detta projekt, arbetar nu för att täcka de mest akuta behoven.

Under regeringskoalitionen mellan Rätta vägens parti (DYP) och socialdemokratiska Folkpartiet (SHP) utvidgades kriget över hela Kurdistan. Det leds av chefen för arméns generalstab och dess huvudmål har varit att attackera kurdiska byar och distrikt och att förstöra skogarna och miljön i Kurdistan. Som ett resultat av den turkiska statens ”smutsiga krig” hade enligt människorättsföreningen IHD t.o.m hösten 1995 över

3 000 byar avfolkats och bränts ned och 3,5 miljoner människor tvingats att fly från sina hem och emigrera till städerna. Alla dessa illdåd förövades under förevändningen att byborna hjälpte gerillastyrkorna. Samma rättfärdigande användes även under vintern 1993 och under hela 1994 bedrevs en systematisk, repressiv rensning av byar.

De flyende emigrerade dels till stora städer med kurdisk majoritetsbefolkning såsom Batman, Van och Diyarbekir, dels till städer utanför Kurdistan, t. ex. Adana, Mersin, Antalya,Istanbul och Izmir. De fick inte tillåtelse att ta med sig sina ägodelar.

En delegation från projektet besökte Duhok och Zakho regionen i det autonoma Kurdistan (Norra Irak) och företog intervjuer bland de 15 000 flyktingarna mellan 13 och 16 juli 1994 och deras rapport visar att p.g.a bristen på basala förnödenheter råder en utbredd fattigdom, sjukdomar härjar och undernäringen ökar.

En annan delegation reste till Beypazaridistriktet i Ankara och deras undersökning visade att 50 familjer hade tvingats emigrera från Kurdistan under de senaste 3-4 åren.

1/ Delegaterna rapporterade att det totala antalet sådana flyktingar i distriktet uppgick till ca 350-400, till största delen barn mellan ett och sju år.

2/ Flyktingarna bodde i nylontält utan möjlighet att skydda sig mot det hårda vinterklimatet. Barnen drabbades av infektionssjukdomar och det saknades medicin för att behandla dem.

På grund av de trakasserier som sker mot flyktingarna av turkiska nationalist partiet (MHP) och andra partier på högerkanten, har flyktingarna svårt att hitta arbete. För det mesta måste de ta sådana jobb som inga andra vill göra. De möts av brutalitet och arbetar under mycket hårda villkor för att skaffa mat till sina familjer.

Mot bakgrund av dessa otroliga förhållanden, avser vårt projekt att hjälpa och understödja 700 flyktingar i Etrush, Zakho och Dohuk i norra Irak och i kurdiska städer såsom Batman, Diyarbekir, Van samt även i Mersin och Ankara. Vi kommer att göra allt som vi förmår för att hjälpa dem att överleva.

Projektets varaktighet

Projektet kommer att förnyas vartannat år eller tills dess kriget slutar.
Internationella rättighetsförklarimgar som projektet åberopar:
Förenta Nationernas Förklaring av de mäskliga rättigheterna.
Art. 3. Envar har rätt till sitt liv och till personlig frihet och säkerhet.

Art. 5. Ingen skall underkastas tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Art. 18. Envar har rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet; denna rätt inkluderar friheten att ändra sin tro eller sin religion och frihet att enskilt eller tillsammans med andra, avskilt eller offentligt, manifestera sin tro eller religion, att predika och utföra bön och andra ritualer.

Art. 25 (I) Envar har rätt till skälig levnadsstandard med avseende på hälsa och välbefinnande för sig och sin familj, inkluderande mat, kläder, bostad och medicinsk vård och nödvändigt social bistånd vid arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, änkestånd, hög ålder eller annan bristande försörjningsförmåga utan egen förskyllan.

Art. 26 (II) Utbildning skall inriktas på en allsidig utveckling av människans personlighet och att stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla staters etniska eller religösa gruppen och Förenta Nationernas fredsbevarande uppgifter.

Art. 26 (III) Föräldrar har rätt att välja den undervisning som ges till deras barn.
Art. 23 (IV) Envar har rätt att bilda eller ansluta sig till en fackförening för att tillgodose sina intressen.

Projektets kostnader

Baserat på de undersökningar som vi gjort kan kostnaderna beräknas enligt följande:
Minimibehov för 5 familjer 1000 DM
Minimibehov per familj och år 3600 DM
Extra för de familjer vars behov överstiger minimibeloppet 300 DM /månad1.200 DM

Peridiska utgifter
100 DM per familj och månad 6300 DM
Minimibelopp för 5 familjer 700 DM
Belopp för kläder 6.500 DM
Projektets totala kostnader 4.550.000 DM

Tillkommer kostnader för att transferera pengarna tilld eutvalda områdena samt kostnader för delegaternas resor och uppehälle 20.000 DM

Totala kostnader 4.570.000 DM

Kurdiska Röda Halvmånen
yekdesign8.gif (4948 bytes)