ETT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDsCENTER FÖR SULAYMANIA

Allmänna förutsättningar för projektet

Staden Sulaymania är belägen i södra Kurdistan (norra Irak) och har mer än 300. 000 invånare. Den ligger i en jordbruksbygd där Saddam Husseins armé förstörde och avfolkade mer än 60% av byarna. Läget i staden präglas av den blockad som Ankara och Bagdad genomför mot de områden som kontrolleras av kurder och av FN:s embargo mot Irak. En stor del av den ständigt växande bofasta befolkningen består av flyktingar.

Kurdiska Röda Halvmånen öppnade ett litet sjukhus med 32 sängplatser i Sulaymania på sommaren 1997. I huvudsak behandlas krigsskador och skador förorsakade av minor. Beläggningsgraden ligger alltför högt på 75 %. Långvariga rehabiliteringsfall kommer i fortsättningen att föras över till andra anläggningar för att utöka intagningskapaciteten för akutfall. Ett sjukhus kommer att innebära en betydande förbättring av den lokala medicinska omvårdnadssituationen.

Det finns ett omedelbart behov av medicinska och sociala program för att förbättra det allmänna hälsoläget hos befolkningen. Vårt lokalkontor rapporterar, att fler än häften av invånarna lever under otillräckliga förhållanden.Varken vatten- eller avloppsystemer fumgerar bra.Lika många (50 %) är undernärda och mer än 1.000 familjer hotas av hunger, särskilt under vintern. Typiska fattigdoms- och krigssjukdomar som tyfoidfeber, dysenteri och tuberkulos vinner insteg. Vaccinationerna minskar vilket innebär att epidemier utgör ett växande hot.

Flykt, sönderbrutna familjeförhållanden och kampen för att överleva leder till psykosomatiska sjukdomar och konflikter inom familjen och bland grannarna. Det traditionella sociala skyddet inom storfamiljen ersätts av individernas egen kamp för att överleva.Till och med mycket små barn måste bidra till familjens uppehälle genom att sälja varor eller putsa skor. Det finns inte tid att gå skolan. Att gå till tandläkaren eller ögonläkaren för att behandla den vanligen förekommande ögonsjukdomen trachoma blir en lyx. Ingen statistik täcker in offren i den generation av kurder som dömts till desperation och fattigdom.

Här behövs inget högspecialiserat, högteknologiskt medicinskt center utan en grundläggande medicinsk vård för den breda allmänheten son använder sig av och medvetet främjar folkets egen initiativkraft. Det finns utbildad medicinsk personal, både läkare och sjuksköterskor, tillgänglig i södra Kurdistan. Problemet är bristen på infrastruktur. Kurdiska Röda Halvmånen planerar att skapa ett social- och hälsovårds-center med följande inriktning.

1. Preventiv hälsovård

Att ordna ett vaccinationsprogram för hela området måste ges högsta prioritet. Träning, utbildning och rådgivning måste ges ordentligt utrymme. Det inkluderar kurser för att utbilda hälsovårdsarbetare som i sin tur ger råd åt befolkningen i de olika stadsdelarna och de omgivande byarna och som kan ge enklare behandling. Det inberiper också utbildning om hur man bereder dricksvatten, preventiv hälsovård under graviditet, näringstillförsel till spädbarn och allmän hälsoutbildning. På så sätt stöds de medicinska programmen effektivt.

2. Öppenvårdsklinik

En öppenvårdsmottagning är nödvändig med enheter för allmänmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi, tandläkare och ögonläkare. De sista två är av fundamental betydelse eftersom det finns ett mycket stort behov som inte täcks för närvarande.

Av kostnadsskäl utnyttjas knappast några av det fåtal existerande praktikerna av någon större del av befolkningen och i så fall endast vid akut behov. Vid poliklinisk behandling kommer den preventiva vården att ha en central betydelse. Preventiv omvårdnad under graviditet, massundersökningar av barnens tandstatus och ögon i förening med samtal med föräldrarna om allmänna hälsofrågor samt epidemiologisk registrering av infektionssjukdomar bör garanteras. Det gäller även allmänpreventiv vård. Enligt vår uppfattning bör öppenvårdskliniken planeras för att kunna behandla mer än 300 patienter per dag.

3. Slutenvård

Vi planerar en kapacitet om 200 sängplatser och tre oberoende och fullt utrustade operationssalar och en diagnostisk sektion med röntgen och laboratiorium. Utrustningen och installationerna måste vara funktionella och sofistikerade för komplicerade behandlingar. Högteknologisk medicin skall inte förekomma så långt det är möjligt. Därigenom undviks problemen med reservdelar och kontinuerlig verksamhet säkras. Verksamheten bör täcka kirurgi, inremedicin och gynekologi. Upptagningsområdet kommer antagligen att sträcka sig långt utanför Sulaymania. Landsbygden är helt underutvecklad vad avser medicinsk vård. Det råder allmän brist på sluten sjukvårdskapacitet.

4. Rehabilitering

Rehabilitering av barn och vuxna som skadats av minor måste särskilt betonas. Människort skadas eller dödas av minor varje dag i området runt Sulaymania. Skador orsakade av minor leder ofta till traumatiska amputationer av extremiteter. I de flesta fall kan såren förbindas på ett fullt acceptabelt sätt, men eftervården och utprovning av proteser är helt otillräcklig. För närvaranden finns bara en enkel protesverkstad för folk som fått underbenen amputerade. Arm- eller lårproteser saknas. Det är nödvändigt att skapa de expertmässiga och tekniska förutsättningarna för lokal tillverkning av funktionella proteser. Dessutom behöver rehabklininken fysioterapeutiska resurser för att ge behandling åt patienter i såväl slutenvård som öppenvård.

5.Psykosocial rådgivning

Krig och förföljelse har präglat kurderna i södra Kurdistan. Förstörelsen av byarna, flykt, nära anhörigas vålsamma död eller skador på grund av minexplosioner; allt detta är traumatiska händelser som är en verklighet för nästan alla kurdiska familjer. Rädslan för att Saddam Hussein skall återkomma, de ständiga angreppen av den turkiska militären och deras allierade, Kurdistans Demokratiska Parti (KDP) samt den dagliga kampen för att överleva leder till en permanent psykologisk börda. En av följderna är konflikter inom familjen som ofta leder till våld. Det är för det mesta barn som drabbas. För att effektivt motverka dessa växande psykosociala och psykosomatiska problem är det nödvändigt att utvecka en handlingsplan för psykosocial rådgivning och hjälp. Upprättandet av en psykosocial rådgivningsbyrå för krishantering och gruppterapi skulle vara en hörnsten i arbetet för en psykosocial omvårdnadsstruktur i staden Sulaymania.

Kostnadsberäkning för social- och hälsovårdscenter i Sulaymania

1. Personalkostnader Personalkategori (Antal)

                                                                    Lön per person och         Summa / år
                                                                    månad (US – Dollar)        (US – Dollar)
Läkare (10)                                                  300                                    36.000 
Tandläkare (2)                                              300                                     7.200
Sjuksköterskor (20)                                      250                                   60.000
Barnmorskor (3)                                           250                                     9.000
Protesmakare (2)                                          250                                     6.000
Sjukvårdsbiträden och städpersonal (10)       200                                   24.000
Hälsovårdsarbetare (lärare) (5)                     200                                    12.000
Socialarbetare (psykolog) (3)                        250                                      9.000
Laboratoriepersonal (3)                                200                                      7.200
Kockar (2)                                                   200                                      4.800
Sekreterare(2)                                              200                                      4.800 
Chaufförer (3)                                              200                                      7.200 
Direktör (1)                                                 300                                      3.600 

Summa personalkostnader                                                   190.800

2. Kostnader för utrustning              Investeringar  ( US Dollar )

Sjukbyggnad med 200 platser                                                               100.000
Faciliteter för preventiv hälsovård                                                              2.000
Vaccinationsprogram                                                                              30.000
Ambulanser med tillhörande utrustning (2)                                             300.000
Personbilar (2)                                                                                       50.000
Utrustnin för vårdavdelningarna                                                               50.000
Operationssalar                                                                                    250.000
Lälemedel och medicinska varor                                                          100.000
Protesverkstad                                                                                    150.000
Allmänna kostnader (administration, kök, etc)                                        20.000
Möbler                                                                                                   7.000
Tandvårdsenhet                                                                                   120.000
Datorer (2)                                                                                              5.000
Utbildningsmateriel                                                                                  5.000
Kontorsmateriel                                                                                       5.000
Övriga löpande kostnader / år, vatten, el                                                  1.500
Drivmedel, underhåll, bilar                                                                      10.000

Summa investeringskostnader och andra löpande utgifter   1.205.500
Totala projektkostnader                                 1.396.300

Projektansvarlig: Kurdiska Röda Halvmånen

yekdesign8.gif (4948 bytes)