Insamlingspolicy för Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Antagen den 2020-07-23

För att kunna genomföra vårt arbete och handla etiskt i enlighet med våra stadgar och andra riktlinjer som vi skriver under på följer vi insamlingspolicyn nedan:

Vårt arbete

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är en insamlingsstiftelse registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm och som är verksam i Sverige. Dess fokus ligger på att lindra och försöka förebygga humanitära katastrofer i de kurdiska områdena i Mellanöstern, men dess stadgar ger den mandat verka i samma syfte världen över.

Från vem samlar Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen in pengar?

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kan ta emot pengagåvor från både fysiska och juridiska personer. Bidragsgivaren är den viktigaste personen för att Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska kunna genomföra sin verksamhet. Utan bidragsgivare är Stiftelsen Kurdiska Röda Solens verksamhet inte möjlig. Givarens gåvor är frivilliga och spontana och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang.

Hur samlar Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen in pengar?

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen vill samla in pengar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alla gåvor är frivilliga och all insamling ska ske med respekt för den enskilde givaren. Insamlingen ska alltid tydligt ange vilket ändamål pengarna går till. Våra viktigaste kanaler för insamling är vår hemsida och sociala medier. Banköverföringar, Swish och andra digitala lösningar är de metoder en givare kan använda sig av för att ge en gåva. Givare kan även donera kontanta medel, bl.a. genom att lägga pengar i våra bössor. Samarbeten med företag kommer att vara en stor och viktig del av vår insamling. Insamling från företag kommer att ske genom ovan nämnda kanaler, men även genom t.ex. sponsring vid insamlingsevent.

Givarens rättigheter

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kommer i närtid att begära inträde i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) men väljer redan nu att följa riktlinjerna som sammanställts av FRII i den mån vi kan med målet, likaledes i närtid, uppfylla samtliga förutsättningar. Riktlinjerna lyder som följer:

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens material ska vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas.

Insamling ska alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, inte 91-, 92- etc.).

Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.

Givaren ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ändra användningsområde ska givaren först kontaktas.

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har mottagit gåvan.

Vill en givare vara anonym ska detta respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.

Givaren ska när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens styrelse. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är frivillig, anställd eller extern konsult.

Givaren ska fritt kunna ta del av Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens senaste årsredovisning samt våra stadgar på rodasolen.se.

Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens representanter och får aldrig utsättas för press.

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den – om så begärs – återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen ska givaren kontaktas. 

Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har inte möjlighet och tar inte emot gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper.

Återbetalning av gåva

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen återbetalar en gåva som uppenbart är avsedd för annan mottagare. Om Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen mottar en gåva med önskemål om ändamål som Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen inte kan uppfylla skall givaren kontaktas och få möjlighet att ändra sitt önskemål eller få sin gåva återbetald. Om en givare vill ha en gåva återbetald ska detta i största möjligaste mån genomföras, förutsatt att de sker inom två månader från gåvotillfället.

Att tacka nej till gåva

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har rätt att tacka nej till gåvor eller samarbeten som står i direkt konflikt med Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solens stadgar, mål och visioner eller från givare som bedriver olämplig verksamhet som kan skada Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen kan även tacka nej till gåvor som är förenade med specifika villkor som organisationen inte kan uppfylla, eller kostnaderna i samband med att ta emot gåvan inte är i rimliga i proportion till gåvan. Även gåvor som består av varor eller tjänster som Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen inte kan använda eller avyttra tackar vi nej till.

Bild och text i insamlingsarbetet

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen följer svensk lag och branschregler för användning av bilder. Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt av organisationen och dess samarbetspartners. Om möjligt ska tillstånd för att använda bilden ges av den avbildade personen.

Minderåriga i insamlingsarbetet

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen gör inga riktade insamlingskampanjer till barn under 18 år. När Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen får förfrågningar från skolelever, idrottsklubbar etc. om att samla in pengar till Stiftelsen Kurdiska Röda Solen måste alltid en person över 18 år stå som ansvarig för insamlingen.

Frågor och klagomål

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har som målsättning att besvara de frågor och klagomål som kommer skriftligen, exempelvis via brev eller e-post inom två arbetsdagar, ambitionen är att ge svar samma dag. Vid helgdagar och i semestertider kan det ta längre tid att besvara frågor eller klagomål.

Tackrutiner

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen tackar givare för mottagna gåvor om dessa begär detta, förutsatt att kostnaden för att tacka inte blir för stor i relation till gåvan.

Hantering av personuppgifter

Om sådana insamlingsmetoder tillämpas som kräver detta kommer Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen att följa Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att personuppgifter som lämnas till Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen endast får användas i vår egen administration. Uppgifterna kommer i sådana fall lagras i vår databas och skyddas med separat inloggning. Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen värnar om den personliga integriteten för den enskilde givaren genom att inte lämna ut uppgifter till tredje part.