Verksamhetsberättelse för Kurdiska Röda Halvmanen 2007
 
Kurdiska Röda Halvmanen ser som sin plikt att informera sina medlemmar om 2007 ars verksamhet. Bakgrund och mal för de bidrag och den hjälp vi har fatt fran vara medlemmar redovisas här nedan:
1-     Varannan manad har bidrag skickats till Mexmurs hälsokommitté.
2-     Inom ramen för projektet som syftar till att stödja barn i norra Kurdistan sa har fler än 100 familjer fatt ekonomiskt stöd var tredje manad. Bidraget har varit pa 150 Euro/familj. Beträffande det här projektet sa har vi fortfarande problem och hinder med den turkiska staten.
3-     30 krigsdrabbade familjer och föräldralösa barn i södra Kurdistan far varje manad 50 Euro/familj i stöd.
4-     30 familjer bosatta i västra Kurdistan far varje manad 30 Euro/familj i bidrag.
5-     Fredmammorna far varje manad ekonomiskt stöd.
6-     Med hjälp av Frihetsbyran (buroya Azadiye) far ocksa fangar som drabbats av kriget stöd.
7-     Krigsskadade fangar i turkiska fängelser hjälps ocksa varje manad. Vi upplever ocksa hinder fran den turkiska staten beträffande den här hjälpen.
8-     Insamlingsbidrag till förman för de drabbade av översvämningskatastrofen i norra Kurdistan skickas via en kommitté och hjälpen har natt de drabbade.
9-     Insamlingen till förman för de drabbade av översvämningen i västra Kurdistan har ocksa natt de drabbade.
10- Yezidiförbundet och organisationen Kurdistans Islamska Samhälle startade en insamlingskampanj till förman för offren och de drabbade av massakern i Sengal. Kampanjen fick även bidrag fran oss och det skickades ner till plats med hjälp av en grupp. I den här gruppen ingick även en representant fran Kurdiska Röda Halvmanen och pengarna har nu natt de drabbade pa plats.
 
Kära medlemmar:
Den här organisationen har grundats med er hjälp och hallits vid liv till idag. För att vi ska kunna utvecklas ytterligare och ta fler steg framat behöver vi fortfarande er, kära medlemmars, och folkets stöd och hjälp för vi möter svarigheter pa vägen. Den här organisationen har grundats och hallits vid liv med hart arbete, men den möter som sagt motstand och hinder fran stater. För att vi ska kunna övervinna det här är vi alltsa i behov av ytterligare stöd av er medlemmar. Utan er klarar vi det inte. Vi behöver ocksa fler nya medlemmar, bland till exempel kurdvänner som kan stödja.
 
Bara genom stöd kan vi läka vart folks sar och hjälpa krigsdrabbade; människor som har förlorat släktingar eller fatt sina byar och hem nerbrända i det här smutsiga kriget. Att stödja och hjälpa föräldralösa, krigsoffer och fattiga ligger i era händer. Vi har trott pa era bidrag och er hjälp fran första stund och vi tror och hoppas att ert stöd kommer att besta för det här är er organisation. Vi samordnar och medlar den här viktiga hjälpen, men det är ni som prioritera den.
 
Mot den här bakgrunden, vill vi säga att ert stöd, bade ekonomiskt och moraliskt, kommer att bidra till en historisk plikt och uppgift.
 
Hälsningar
Kurdiska Röda Halvmanens styrelse

———————————————————–

Rapor a Agahdarkirine ya sala 2007
 
 
Em bi nave Heyva Sor a Kurdistane di derbare kar u xebata xwe ya sala 2007an de agahdarkirina endamen xwe wek erkek li ser milen xwe dibînin. Alîkariya endamen me yen ku gehiştiye dest me li ser çi esasî, bi çi armancî u ji ku derere hatiye şandin li jer hatiye destnîşankirin.
 
1-     Du mehan carek ji komîta tendurustî ya Mexmure re bi rek u pek alîkarî hatiye şandin
2-     Di çarçova alîkariya projeya zarokan de ji bakure kurdistane re ji zedeyî 100 malbatî re ji 3 mehan carek 150 euro alîkarî te şandin. Di derbare ve projeye de astengiyen devleta Tirkiye he jî berdewamin.
3-     Ji 30 Malbaten mexduren şer u hetîme li Başure Kurdistane re her meh bi rek u pek 50 euro te şandin.
4-     Ji 30 malbaten li Başur rojavaye kurdistane re mehane 30 euro te şandin
5-     Ji dayîken aştiye re mehane bi rek u pek alîkarî te şandin.
6-     Li Ewropaye bi reya buroya Azadiye ji girtîyen mexdur re alîkarî te kirin.
7-     Girtiyen gazî ku li girtîgehen Tirkiye de ne alîkariya mehane te kirin. Di ve alîkariye de jî astengiyen devleta Tirk hene.
8-     Ji bo karesata lehiye ya li bakure Kurdistane pek hatibu alîkariya ku hate kom kirin bi reya komîteyek hate şandin u bi temamî geha cîhe xwe u mexduran.
9-     Alîkariya ku ji bo karesata lehiye ya Başur rojavaye kurdistane kombu geha mexduran.
10- Ji bo mexduren Komkujiya Sengale kampanya ku bi reya Yekitiya Ezidiyan u Civaka Îslamiya Kurdistan hatibu meşandin alîkariya ku ji aliye me ve jî hatibu komkirin bi heyetek heta şandin u giha cîhe xwe. Di nav heyeta çuyîde nuneren saziya me jî hebun.
 
Endamen Heja:
Ev sazî bi alîkariya we hate damezrandin u heta roja îro hat. Ji bo he zedetir peşde biçe pewîstî dîsa bi alîkariya we endamen heja u gele me heye. Hun dizanin ku em bi gelek astengî u zehmetiyan re jî ru bi ru ne. Ev sazî u xebata ku bi keden we hatiye avakirin ji aliye gelek derdor u devletan ve bi herîş u astengiyen dijwar re ru bi ruye. Ji bo ku ev herîş u astengî vala ben derxistin he zede alîkarî u destega we endamen heja heye. Her çiqas em di nav hewildanek de bin jî, be we ev hewildanen me bi sernakevin, kem dimînin. Ji ber ve jî tene endametiya saziye tere nake. Gereke endamen me he zedetirbin, endametiya dosten gele me be çekirin u bi awayek çalak xwedî li saziye be derketin. Tene bi ve awahiye em dikarin birînen gele xwe hinek be jî bipeçin, ji mexduren şere qirej re hinek alîkar bin u ji kesen ku di vî şere qirej de zar u xizmen xwe winda kirine, gund u malen wan hatiye şewitandin re hinek bibin alîkar u eşen wan parve bikin. Bi ve awahiye hinek be jî alîkariya hetîm, mexduren şer u xizanen ve şere qirej re alîkarî kirin di dest we de ye. Baweriya me ji alîkariya we ya ji roja destpeke heta niha hebu u ji vir u pe de jî we hebe.
 
Ji ber ku ev saziya we ye, ev alîkarî jî tercîha we ye. Em tene alîkar u xizmetkaren ve alîkariya pîrozin.
 
Li ser van esasan alîkariya we ya xizmete, maddî u menevî we li ser milen me erk u wezîfeyek dîrokî be.
 
 
Bi silav u rezen xwe
Reveberiya Heyva Sor a Kurdistane