EN KORT PRESENTATION AV KURDISKA RÖDA HALVMÅNEN OCH DESS VERKSAMHET

Heyva Sor a Kurdistané (Kurdiska Röda Halvmånen) bildades i Tyskland i mars 1993. Sedan dess har filialer kommit till i andra europeiska länder som Grekland, Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Schweiz. Dessutom finns en filial i Sueymania i södra Kurdistan. Nya filialer är på väg att bildas.

Kurdiska Röda Halvmånen bedriver sin verksamhet enligt internationella, humanitära lagar och Internationella Röda korsets stadgar. För att med framgång kunna uppfylla sina humanitära uppgifter strävar Kurdiska Röda Halvmånen att samarbeta med internationella institutioner, främst Förenta Nationernas Höga Kommissarie för Flyktingar (UNHCR), Världshälsoorganisationen (WHO), och Förenta Nationernas Barnfond (UNICEF). Kurdiska Röda Halvmånen arbetar också tillsammans med alla kurdiska partier, organisationer och federationer och internationellt med andra hjälporganisationer och, där så är möjligt, med de nationella Röda Kors – och Röda Halvmåneorganisationerna. Kurdiska Röda Halvmånen har personal i alla delar av Kurdistan (Turkiet, Iran, Irak, Syrien) och kan därför utvärdera förutsättningarna för humanitär hjälp i respektive områden i kraft av sin egen utredningskapacitet.

Våra projekt finansieras genom stödmedlemsavgifter och donationer, i enskilda fall genom bidrag från andra hjälporganisationer eller partners i samarbetsprojekt. Kurdiska Röda Halvmånen erkänns som välgörenhetsorganisation i Tyskland.

Kurdiska Röda Halvmånen arbetar dels självständigt, dels i samarbetsprojekt i Kurdistan och Europa som t.ex.

1. Hjälpprojekt för behövande barn i nordvästra Kurdistan (sydöstra Turkiet) för att ge dem utbildning, hälsovård och mat.

Barn och ungdomar utgör en majoritet av flyktingarna i de större kurdiska städerna och metropolerna i Turkiet. Dessa barn lider av sina traumatiska upplevelser såsom förlust eller misshandel av föräldrar eller andra nära anhöriga, förföljelse, flykt eller tortyr. Många lever i ständig fruktan och deras individuella utveckling hämmas i hög grad eftersom de förhållanden de utsätts för inte tillåter dem att bearbeta och komma tillrätta med sina upplevelser.

Deras materiella situation är en återspegling av bristande inkomster som tvingar även de minsta barnen att arbeta under mycket svåra villkor. Skolutbildning är en avlägsen dröm för dessa barn. Barnfamiljerna har helt enkelt inte råd att låta sina barn gå i skolan.

Eländiga bostäder, brist på rent dricksvatten och avlopp, hunger och köld resulterar i en dramatisk ökning av epidemiska sjukdomar, från influensa till olika infektioner, hudsjukdomar, tuberkulos och kolera. Många familjer har inte råd att söka läkare

För att råda bot på denna situation måste man vidta pyskologiska, medicinska och sociala åtgärder i stor skala. Den turkiska regimen förhindrar alla lokala projekt för att förbättra infrastrukturen i slumområdena genom repression och statens terror. Det är absolut nödvändigt att Turkiet utsätts för kraftiga politiska påtryckningar för att garantera säkerheten för lokala förbättringsinitiativ och för lokala hjälparbetarna.

Den nuvarande situationen begränser Kurdiska Röda Halvmånen till att ekonomiskt hjälpa barn som fölorat en eller bägge sina föräldrar. Reguljärt finansiellt bistånd ger 286 barn utbildning, mat, kläder och hälsovård.

2. Katastrofhjälp till kurdiska flyktingar är en av Kurdiska Röda Halvmånens viktigaste arbetsuppgifter.

Södra Kurdistan / norra Irak

Under 1994 och 1995 skickade vi vinterkläder, filtar och läkemedel till de 15.000 flyktingarna i Atrush-lägret. I slutet av 1996 hade Kurdiska Röda Halvmånen samlat tekniska och medicinska varor till ett värde av DM 200.000, men transporten misslyckades. Sedan Atrush-lägret hade upplösts av myndigheterna i det s.k. ”säkra området” i norra Irak, slog sig en stor del av flyktingarna ner i Ninova. Den väntande hjälpen kunde dock inte transporteras till Ninova, eftersom de lokala myndigheterna vägrade att ge Kurdiska Röda Halvmånen tillstånd att transitera godset. UNHCR brydde sig inte om att besvara vår vädjan. En kanpanj i Europa uppmärksammade den fruktansvärda situationen för flyktingarna och i augusti 1997 reste en delegation från Kurdiska Röda Halvmånen till Ninova. Deras arbete dokumenterades i en skriftlig rapport och på film.

Flyktingarna själva bad upprepade gånger delegationen att informera allmänheten om sin belägenhet. Att hjälpa flyktingarna i Ninova innebär inte bara ett moraliskt stöd utan skyddar dem också från de ständiga attackerna av KDP och de turkiska väpnade styrkorna.

Nordvästra Kurdistan och västra Turkiet

Fem miljoner kurder har flytt till de större städerna i Kurdistan och Turkiet för att undkomma de turkiska väpnade styrkorna. Den kurdiska staden Van, som hade 150. 000 invånare för några år sedan har nu över 500. 000 och Diyarbakir, som ursprungligen byggdes för 100. 000 har nu 1,5 miljoner. I västra Turkiet växer nya kvarter upp utan någon som helst planering. Izmir har fått ta emot nära

700. 000 flyktingar sedan 1990 och Istanbuls folkmängd växer varje år med 400.000. Av dem är 250.000 krigsflyktingar.

I många fall har dessa familjer kunnat få finansiell hjälp av engångskaraktär. Tyvärr kan pengarna inte transfereras via bank utan måste lämnas över personligen för att undgå den statliga repressionen.

3. Omhändertagande av krigsoffer och flyktingar, särskilt offer för landminor

Kriget i nordvästra Kurdistan har orsakat tusentals offer med mycket allvarliga skador. Det har observerats att allt fler flyktingar som kommit till Europa lider av skador och trauman. Medlemmar i Kurdiska Röda Halvmånen tar hand om de krigsskadade från Turkiet och alla delar av Kurdistan. Tolkar och socialarbetare som är aktiva i Kurdiska Röda Halvmånen följer med flyktingarna i deras kontakter med myndigheterna och med sjukvården. I flera fall har Kurdiska Röda Halvmånen bekostat proteser. Den tyska sektionen av ”läkare mot kärnvapen” (IPPNW) har givit psykologisk och medicinsk hjälp åt flyktingar från Kurdistan.

4. Ett social- och hälsovårdscenter för Sulaymania

Kurdiska Röda Halvmånen öppnade ett litet sjukhus med 32 sängplatser i Sulaymania under sommaren 1997. I huvudsak behandlas krigsskador och skador förorsakade av minor. Beläggningsgraden ligger alltför högt på 75%. Långvariga rehabiliteringsfall kommer i fortsättningen att föras över till andra anläggningar för att utöka intagningskapaciteten för akutfall. Ett sjukhus kommer att innebära en betydande förbättring av den lokala medicinska omvårdnadssituationen.

Flykt, sönderbrutna familjeförhållanden och kampen för att överleva leder till psykosomatiska sjukdomar och konflikter inom familjen och bland grannarna . Det traditionella sociala skyddet inom storfamiljen ersätts av individernas egen kamp för att överleva.

Till och med mycket små barn måste bidra till familjens uppehälle genom att sälja varor eller putsa skor. Det finns inte tid att gå i skolan. Att gå till tandläkaren eller ögonläkaren för att behandla den vanligen förekommande ögonsjukdomen trachoma eller att göra kontroller under graviditet blir en lyx. Ingen statistik täcker in den generation av kurder som dömts till desperation och fattigdom.

Här behövs inget högspecialiserat, högteknologiskt medicinskt center utan en grundläggande medicinsk vård för den breda allmänheten som använder sig av och medvetet främjar folkets egen initiativkraft. Det finns utbildad medicinsk personal, både läkare och sjuksköterskor, tillgänglig i södra Kurdistan. Problemet är brist på infrastruktur.

Kurdiska Röda Halvmånen planerar att skapa ett social- och hälsovårdscenter med följande huvudinriktning

1. Preventiv hälsovård
2. Öppenvårdsklinik
3. Slutenvård
4. Rehabilitering
5. Psykosocial rådgivning

5. Observation och dokumentation

Att undersöka och dokumentera krigets förlopp och konsekvenserna för civilbefolkningen är ytterligare en viktig uppgift för oss. Forskningsarbete om situationen i de regioner varifrån flyktingarna kommer utförs i samarbete med lokala organisationer för mänskliga rättigheter, fackföreningar etc. Att sända delegationer till de olika områdena är ett annat sätt att skaffa information.

6. Publicitet

Kurdiska Röda Halvmånen ger varje månad ut en rapport om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och en tidskrift ges ut en gång i kvartalet. Broscyrer om flykt, tortyr, landminor etc. ges ut regelbundet. Konferenser och seminarier organiseras för att informera media och allmänheten om krigets dimensioner och för att diskutera lösningar på problemen. I juni 1997 organiserade vi en konferens om ”Krig och hälsa i Kurdistan” i samarbete med olika institutioner under beskydd av Lord Rea (medlem av det engelska överhuset). Resultaten av konferensen har publicerats på tyska och engelska.

Slutord

Vår erfaranhet av arbete med flyktingar har lärt oss att flykt och fördrivning inte är händelser som man kan ta lätt på. De innebär en kraftig förlust av kända sociala, kulturella och geografiska referenspunkter och ett behov att anpassa sig och integreras i en främmande värld med andra normer, värderingar och regler för uppträdande.

Det är utmaningar som kräver långvariga ansträngningar för att övervinna. I denna situation har människorna behov av personer eller grupper som de kan hysa förtroende för, för att kunna ta itu med sina problem. Kurdiska Röda Halvmånen anser att denna aspekt är av fundamental betydelse i sitt arbete. Flyktingarnas förtroende för våra medarbetare baseras på gemensamm kulturella värden, samma språk och en delad erfaranhetsbakgrund. Dessa faktorer har visat sig vara avgörande när det gäller att skapa en atmosfär där flyktingarna öppet kan tala om sina fysiska och psykosociala problem.

Flyktingarna drabbas av känslor av ensamhet och isolering. Kurdiska Röda Halvmånen kan bidra till att etablera kontakt med nyanlända flyktingar och uppväcka känslor av gemenskap och identitet. Vi är väl kända av flyktingarna på grund av vårt arbete med att hjälpa flyktingbarn i nordvästra Kurdistan och västra Turkiet.

Detta är mycket viktigt speciellt för kurderna, då det inte existerar någon annan organisation som ger dem stöd.

De kan inte identifiera sig med de förföljande staternas officiella organisationer. Dessa utgör ju en del av statens repressionsapparat mot kurderna. En kurdisk humanitär organisation är utomordentligt betydelsefull för de kurdiska flyktingarna. Den ses som ett konkret resultat av kurdernas egen organisationsförmåga och solidaritet och stärker flyktingarnas optimism att deras egna initiativ kan ge dem en bättre framtid. Denna föreställning är en faktor av avgörande betydelse för att övervinna trauman och rädsla.

STÖD FÖRÄLDRALÖSA OCH NÖDLIGANDE BARN I KURDISTAN

Om du vill bli fadder till ett kurdiskt barn, som har förlorat sina föräldrar i kriget, eller stöd flyktingarna i Kurdistan, var vänlig ta kontakt med Kurdiska Röda Halvmånen.

Kurdiska Röda Halvmånen
Ankdammsgatan 24
171 43 SOLNA/SWEDEN
Tel: 08 – 27 36 85 Fax: 08 – 27 33 26
Postgiro: 22 86 76 – 3

 

Om du vill stöd föräldralösabarn i Kurdistan järna skriver sin adres då vi skiker ett frival inbetalning varje månad till Er.

Var vänlig avskilj här

…………………………………………………………………………………………….

För och Efternamn……………………………………………………………….

Adress…………………………………………………………………………………

Ni kan ta kontakt med Kurdiska Röda Halvmånen (Heyva Sor a Kurdistanê) på dessa adresser

Heyva Sor a Kurdistanê
(Kurdischer Roter Halbmond)
In der Stehle 26
53 547Kasbach-Ohlenberg-Tyskland
Tel: +49 – 26 44 88 91
Fax: +49 – 26 44 78 45

Heyva Sor a Kurdistanê
(Kurdiska Röda Halvmånen)
Ankdammsgatan 24
171 43 Solna /Sweden
Tel: + 46 – 08 – 27 36 85
Fax: +46 – 08 – 27 33 26
E-post
kurdish.redcrescent@swipnet.se

Heyva Sor a Kurdistanê
Youngsgatan 4
0181 Oslo / Norge
Tel: + 47 – 22 42 35 49

Heyva Sor a Kurdistanê
(Kurdis Rode Halvmane)
Rantzausgade 6, Kaelder T V,
DK- 2200KBH.N
Tel/Fax: + 4 35 36 11 57

Heyva Sor a Kurdistanê
54, STR. SOLOMOU-T.K
106 82 GREECE
Tel/Fax: + 0030-1-38 30 712

Kurdishe Hilfs – und Freundshaftsvereinigung
Linke Wienzelile 78
Wien/ Österreich
Tel/Fax+43 1 58 67 984

Croissant Rouge Kurde
91, rue du Faubourg
St – Deni 7,
50 10 Paris – Frankrike
Tel: + 48 24 48 11
Fax: + 48 00 04 01

Förderverein für de Kurdischen Roten Halbmond
Rue de Lyon 14
1201 Genf / Schweiz
Tel: +41 22 344 61 43
Fax: + 41 22 344 62 84

Regionalbüro Berlin
Buttmannstr, 7
13357 Berlin
Tel: +49 30 46 60 02 95
Fax: +49 30 46 60 02 96

Stichting Koerdische Rode Halve Maan
Donker Courtiesstraat 7/400E
1051 GV Amsterdam/Holland
Tel: 0031-206885272
Fax 0031-206885337

Regionalbüro Düsseldorf
Grupellostr, 27
40210 Düsseldorf
Tel:+49 211 164 97 64
Fax: +49 211 164 97 65

 yekdesign8.gif (4948 bytes)